Stallingvoorwaarden Camper en caravanstalling GP-Campers

De onderwerpen die aan bod komen zijn:

                        1. Toepasselijkheid

2. Stallingjaar/ openingstijden

3. Regels en afspraken

4. Aansprakelijkheid/ verzekering

5. Betalingen

6. Geschillen

7. Overgangsbetalingen

 

1. Toepasselijkheid

 • Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten waarbij GP-Campers als verhuurder van de stallingruimte optreedt.
 • Huurder is een ieder die enig object stalt bij GP-Campers. Van deze voorwaarden kan alleen schriftelijk worden afgeweken.
 • De stallingovereenkomst tussen GP-Campers en de huurder komt tot stand na het ondertekenen van het inschrijfformulier door de huurder.
 • In de stallingovereenkomst verklaart de huurder een exemplaar van de stallingvoorwaarden te hebben ontvangen en met de inhoud akkoord te gaan.
 • De stallingovereenkomst kan wederzijds worden opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van twee maanden. Bij gebreke daarvan wordt de stallingovereenkomst stilzwijgend verlengd voor de overeengekomen stallingperiode.

 

2. Stallingjaar/ openingstijden

 • Het stallingjaar loopt van de eerste dag van de maand waarin het object gebracht wordt tot de eerste dag van die zelfde maand 1 kalenderjaar later.
 • Een gedeeltelijk stallingjaar kan in overleg met GP-Campers worden overeengekomen.
 • De stalling is het gehele jaar open.
 • Het object kan 7 dagen per week worden gehaald of gebracht. Op zondag kan het object via “de wisselplek” buiten gehaald of gebracht worden, mits 48 uur van te voren aangegeven is dat object gehaald of gebracht wordt
 • Aanmelden voor een eerste kennismaking via tel.nr. 06-42658770 of 0341-752019 of via het mailadres.

 

3. Regels en afspraken

 • Indien het object ter stalling aangeboden wordt, dient u deze af te leveren op “de wisselplek”. GP-Campers zorgt voor het stallen.
 • Indien u het object wenst op te halen uit de stalling of te brengen, dient u dit ten minste 48 uur van tevorente melden.  
 • Het object wordt door GP-Campers nooit afgegeven aan derden zonder expliciete toestemming van de huurder. Huurder of diens gemachtigde dient zich bij het ophalen van het object te kunnen legitimeren.
 • Het is de huurder niet toegestaan zonder toezicht van de eigenaar van GP-Campers, het object in of uit de stallingruimte te plaatsen, dan wel te verplaatsen binnen de stallingruimte.
 • Het is de huurder niet toegestaan de stallingplaats aan derden al dan niet tegen vergoeden, geheel of gedeeltelijk op enigerlei wijze in gebruik te geven.
 • In overleg met de eigenaar van GP-Campers mag de stallingruimte worden gebruikt voor het uitvoeren van kleine werkzaamheden aan de caravan, camper. Het object moet wel verplaatsbaar blijven.
 • Het is de huurder tijdens de stalling verboden om gas(flessen), olie- of benzine (reservoirs) of andere gevaarlijke, met name vluchtige en/of brandbare c.q. milieu onvriendelijke stoffen of zaken, dan wel stoffen of zaken die aan bederf onderhevig zijn, in, op of aan het gestalde object aanwezig te hebben. Voor eventuele schade die voortvloeit uit het aanwezig zijn van bedoelde zaken of stoffen is de huurder aansprakelijk. Dit geldt ook voor bodemverontreiniging als gevolg van uit het object lekkende olie en dergelijke. Huurder is verplicht GP-Campers toegang tot het gestalde object te verschaffen teneinde nakoming van de hiervoor bedoelde veiligheidsvoorschriften te controleren.
 • Brandstoftanks van auto’s waaronder begrepen LPG-tanks mogen maximaal voor de helft gevuld zijn op het moment dat de auto in de stalling wordt geplaatst.
 • Het is verboden om in de stallingruimte te roken.
 • Het is de huurder verboden zich zonder toestemming van de eigenaar in de stallingruimte te bevinden.
 • De temperatuur in de stallingruimte kan in de winter onder het vriespunt komen omdat de stallingruimte niet wordt verwarmd.

 

4. Aansprakelijkheid/ verzekering

 • De huurder is verplicht het ter stalling aangeboden object WA en Casco te verzekeren.
 • Betreden van de stallingruimte of het buiten terrein geschiedt op eigen risico.
 • Objecten die op verzoek van huurder buiten de stallingruimte zijn gebracht om te worden opgehaald staan daar voor eigen risico van de huurder.
 • GP-Campers verplicht zich jegens de huurder met de grootst mogelijke zorg het object van de huurder te stallen en verplaatsen.
 • GP-Campers aanvaard geen aansprakelijkheid voor diefstal, verlies of schade van welke aard dan ook, door wie, hoe en gedurende welke periode dan ook veroorzaakt.(met uitzondering onderstaande bepaling)
 • GP-Campers is slechts aansprakelijk voor schade aan of verlies van een object indien dit te wijten is aan grove schuld of ernstige nalatigheid van GP-Campers.
 • Huurder houdt zich volledig verantwoordelijk voor alle schade ten gevolge van niet nakoming van dit contract en vrijwaart GP-Campers tegen schade en aansprakelijkheid jegens derden of indirect voortvloeiende uit of verband houdende met deze overeenkomst.

 

5. Betalingen

 • Binnen 14 dagen na aanvang van het stallingjaar, of overeengekomen stallingperiode, dient de verschuldigde huur door GP-Campers te zijn ontvangen.
 • GP-Campers zal een eventuele verhoging van het stallinggeld uiterlijk 1 maand voor de afloop van de (verlengde) contractsduur schriftelijk aan de huurder kenbaar maken.
 • Indien de huurder niet tijdig betaalt, is hij in verzuim en mag GP-Campers de huurder voor het gehele verschuldigde bedrag de wettelijke rente vermeerderd met 5% vanaf de vervaldatum in rekening te brengen.
 • Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten kunnen door GP-Campers op de huurder verhaald worden.
 • GP-Campers heeft het recht het object onder zich te houden totdat het aan hem verschuldigde bedrag geheel door huurder is voldaan.
 • Restitutie van huur is niet mogelijk. Bij onenigheid tussen huurder en GP-Campers over de stallingvoorwaarden is GP-Campers gemachtigd het contract te verbreken. Hierbij wordt geen stallinggeld gerestitueerd.
 • De plaats in de stallingruimte is overdraagbaar indien de huurder zijn object tijdens het stallingjaar verkoopt, na verkregen goedkeuring van GP-Campers. Hierbij wordt geen stallinggeld gerestitueerd.
 • De nieuwe eigenaar gaat dan een nieuw contract aan met GP-Campers.
 • Indien het gestalde object wordt vervangen door een kleinere, leidt dit niet tot een recht op gedeeltelijke terugbetaling van huur. U dient dit wel door te geven aan de eigenaar van GP-Campers zodat bij een nieuwe stallingperiode een nieuwe stallingprijs berekend kan worden.
 • Voor zover in deze overeenkomst niet anders is bepaald, verplichten huurder en GP-Campers zich tot alles waartoe zij op grond van de wet en/of plaatselijke verordeningen jegens elkaar gehouden zijn.

 

6. Geschillen

 • Op de stallingovereenkomst is het Nederlands recht van toepassing
 • Geschillen zullen in beginsel in goed overleg opgelost worden.
 • Blijvende geschillen zullen ter beoordeling worden gebracht voor een bevoegde rechter.

 

7. Overgangsbepaling

 • Deze stallingvoorwaarden treden in werking op 1 december 2008.

 

Tarieven

Deze tarieven zijn voor de volgende objecten en inclusief BTW.

Deze tarieven zijn per strekkende meter over de totale lengte van het object.

                         

 • Caravan binnen € 52,50 / p.s.m. 
 • Caravan buiten € 32,- / p.s.m.

 

 • Camper binnen € 62,50 / p.s.m.
 • Camper buiten € 37,50 / p.s.m.

 Als objecten breder zijn dan 2,50 meter en/of hoger dan 3,2 meter wordt een onderling aangepast tarief afgesproken.

De camper of caravan kan zonder dat daar extra kosten aan verbonden zijn worden gehaald en gebracht.

Indien een ander object dan camper of caravan gestald gaat worden wordt een onderling aangepast tarief afgesproken.

Alle hierboven genoemde prijzen gelden op jaarbasis.

Prijzen zijn onder voorbehoud van wijzigingen welke maximaal 1 keer per jaar doorgevoerd worden.